Уважаеми родители,

Знаем, че особено ви вълнува качеството на образование, което вашите деца получават в училището на квартал Кремиковци. Това е училище с традиции и амбиции за усъвършенстване. Това е училището на нашия квартал, което родолюбиво трябва да уважаваме, пазим и подпомагаме при нужда. Ние – учители и ръководство милеем за развитието и постиженията на учениците ни. Доказателство са многобройните училищни и извънкласни прояви през изминалата учебна година, които екипът ни организира успешно. Смятаме, че успехът идва с учене, а не подаряване на оценки. Учениците, които останаха на поправителни изпити, оцениха възможността да подобрят знанията и уменията си по време на консултациите. Учениците, явили се на НВО, постигнаха резултати, които им дават шанс да продължат образованието си в добри училища. Във връзка с повишаване качеството на образование и подобряване условията за живот в 156. ОУ, екипът на училището ни подготвя за новата учебна година няколко подобрения, касаещи както учебния, така и възпитателен процес и материалната база:

Във връзка с учебната работа:
Подготвят се авторски програми за избираемите учебни часове по БЕЛ, които ще подобрят качеството на четене с разбиране – основно умение, което помага на учениците да овладяват трайно и качествено учебния материал по всички предмети;
Учениците от начален етап ще работят с нови помагала в часовете по БЕЛ и Математика, с цел повишаване уменията им по предметите;
За учениците от 7 клас ще има допълнителни часове по БЕЛ и Математика, с цел по-добра подготовка за НВО
През новата учебна година ще функционират две групи за самоподготовка на учениците от 5 и тези от 6 и 7 клас;
Учителският състав ще се обнови с двама нови учители в групите за самоподготовка в начален етап и 5 клас.

Във връзка с подобряване на материалната база:
Ще бъдат извършени подобрения на подовата настилка в кабинетите по АЕ и класните стаи за 1 клас
Ще бъда направен ремонт на електрическата инсталация и подменено осветлението в коридори и класни стаи
Ще бъде подменено окабеляването на охранителната система и ще бъдат поставени допълнителни камери за видеонаблюдение, с цел опазване имуществото на училището, както и фасадната изолация на сградата.

Във връзка с извънкласните дейности:
Продължаваме да роботим по проекти, които да дават възможност за извеждане на ученици извън училище и включване в разнообразни дейности:
Работим по проект „Едно училище за всички“ и предстоят дейности още от началото на новата учебна година.

Пожелаваме весела ваканция на всички и винаги сте добре дошли за въпроси и сътрудничество!

Ръководство и екип на 156. ОУ „Васил Левски“